Tự hào là thương hiệu Việt Nam
Menu

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Chức năng hoạt động của các phòng ban
- Ban lãnh đạo:
+ Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc: Đoàn Lê
+ Phó giám đốc             :  Hoàng Bình Minh
- Phòng kế hoạch - vật tư
+ Bộ phận kế hoạch:
Kết hợp với phòng tài chính kế toán,  phương án kinh doanh  theo định hướng phát triển của Công ty;
Lập báo cáo thống kê về các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng theo định kỳ và đột xuất;
+ Bộ phận thiết bị, vật tư, kho:
Quản lý vật tư, thiết bị;
Lập các báo cáo (xuất - nhập - tồn) đình kỳ, bất thường về vật tư thiết bị;
Định mức sử dụng và cấp phát vật tư;
Kết hợp với phòng kế hoạch - kỹ thuật lên kế hoạch mua sắm thiết bị;
- Phòng kỹ thuật:
+ Bộ phận quản lý dự án:
Kết hợp với phòng kế hoạch chuẩn bị hồ sơ thầu và hợp đồng kinh tế;
Theo dõi thực thiện kế hoạch và các dự án; Đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng;
Tiếp cận thị trường tìm kiếm đối tác qua hệ thống đại chúng ( internet) khai thác sử lý thông tin về dự án.
Liên doanh, liên kết với nhiều đối tác để triển khai các hạng mục cung cấp vật tư thiết bị.
+ Bộ phận quản lý dự án:
Kết hợp với phòng kế hoạch vật tư lập phương án kỹ thuật, phương án thi công cho các công trình, dự án;
Tổ chức thi công các công trình, dự án.
Nghiên cứu, tư vấn cho chủ đầu tư lắp đặt thiết bị một cách có hiệu quả nhất đồng thời trực tiếp tham gia giám sát thi công công trình theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ.

- Phòng hành chính- Tổng hợp:
Quản lý nhân sự trong Công ty; phụ trách Bảo hiểm xã hội cho công nhân viên.
Quản lý và điều phối cán bộ, công nhân viên


- Phòng tài chính - Kế toán:
Thực hiện các nghiệp vụ về tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành. Quản lý toàn bộ sổ sách giấy tờ, các khoản thu, chi, làm công tác hạch toán kế toán.
Tư vấn cho Ban Giám Đốc thực hiện việc quản lý tình hình tài chính của Công ty.
Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh và thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, kế toán..v..v...